Marka Tescili Türkiye

Ana sayfa » Marka Tescili Türkiye
marka tescil
türk patent kurumu

Hemen Marka Sorgula

Marka Tescili Nedir ? 

Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işaret marka olarak değerlendirilmektedir. Marka tescili ise; Resmi olarak bu markaların Türk Patent ve Marka Kurumu’ nda tescil edilmesi işlemidir.

BAŞVURU SÜRECİ

Kimler marka tescili başvurusunda bulunabilir

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler.
 • Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler.
 • Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler,

Türkiye’de marka tescili başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Marka Tescili Başvurusunda Yer Alması Gereken Bilgiler​

 • Başvuru sahibi bilgileri
 • Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekil bilgileri.
 • Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
 • Marka Örneği ( Logo, Görsel )

Hemen Marka Sorgula

TPE Marka Tescili Sorgulama

​Türk patent enstitüsü marka tescil sorgulama ekranında çıkan sonuçlar, kesin bir yargı oluşturmamalıdır.  Tpe marka sorgulama ekranı girdiğiniz marka kriteri ve marka sınıfları tercihine göre, tarih sırasını baz alarak sondan başa doğru, marka başvuru, marka tescili, yenilenmemiş veya marka tescilinden vazgeçilmiş markaları göstermektedir. Bazı markalarda tescil kararları çıkmış olsa da, marka tescil ücretleri yatırılmadığı için marka tescil belgesi alma haklarını kaybetmişlerdir. Bu sebeple marka tescili sorgulama ekranında çıkan sonuçlar dikkatlice değerlendirmek ve profesyonel bir marka sorgulama hizmeti almadan, kesin hükümlerden kaçınmak gerekir..

tpe marka sorgulamaBaşvuru Tarihi

Başvuru tarihi, Marka tescili başvuru formunun ve Marka başvurusu için gerekli bilgi veya belgelerin Kurum tarafından alındığı tarih, saat ve dakikadır.

Hemen Marka Sorgula

Rüçhan Hakkı

Paris Sözleşmesine veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf ülkelerden birinde başvuru yapma hakkına sahip kişiler bu ülkelerin herhangi birinde yetkili mercilere usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle aynı marka için Türkiye’de marka başvurusu yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanabilmektedir.

Sınıflandırma

Marka tescili sınıfları olarak değerlendirilen markanın kullanılacağı mallar ve hizmetler, Nis Anlaşmasında belirlenen uluslararası marka tescili sınıflandırmasına ilişkin esaslara göre sınıflandırılmaktadır. Marka Tescili talep edilen mal veya hizmetlerin, marka tescil sınıflarına ayrılmış olarak ve marka sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerekmektedir.

Söz konusu listeye göre, mallar 34, hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır.

Muvafakatname

​Bir marka başvurusu, önceki marka tescil sahibinin marka başvurusunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösterir belgenin Kuruma sunulması hâlinde Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine göre reddedilememektedir.

marka tescili

MARKA TESCİL SÜRECİ

Şekli İnceleme

Markanın Kanun hükümlerine uygun bir şekilde tescilinden bahsedebilmek için Kuruma sunulan marka başvurusunun ilk olarak şekli yönden incelenmesi gerekmektedir. Şekli inceleme aşamasında herhangi bir eksiklik tespit edilmesi durumunda ise marka başvuru sahibine eksiklik ve/veya hataları gidermesi için iki aylık süre verilmektedir.

Hemen Marka Sorgula

Bu süre içerisinde eksikliği tamamlanmayan marka başvuruları yasal mevzuat hükümlerine göre hükümden düşmekte ya da eksiklikle ilgili talepler dikkate alınmadan devam etmektedir

İnceleme-Kanunun 5 inci Madde Çerçevesinde Değerlendirme

Şekli incelemesi tamamlanarak kesinleşen marka başvurusu, marka tescili için istenen mal ve hizmetler de dikkate alınarak mutlak ret nedenleri çerçevesinde tpe marka uzmanları tarafından incelemeye tabi tutulmaktadır. Mutlak ret nedenlerinden birinin varlığı durumunda marka başvurusu, marka tescili talep edilen mal ve hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için reddedilmektedir.

Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde marka tescili olamayacak işaretler aşağıda belirtilmiştir:

​​a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.

b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.

c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

Devamında;

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.

f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.

g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre üye devletlere ait hükümranlık/hanedanlık armaları, bayraklar ve amblemler ile devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti işaretleri.

ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.

h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.

ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

Hemen Marka Sorgula

Karara İtiraz

Kurum kararlarına karşı, söz konusu karardan zarar görenler tarafından kararın bildirilmesinden itibaren iki ay içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak itiraz edilebilmektedir.

Kuruma sunulan karara itirazlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi (YİDD) tarafından incelenmektedir. Kurumun nihai karar organı olan YİDD’nin itiraz işlemleri ile ilgili kesinleşen kararlarına karşı, kesinleşen kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili mahkemede dava açılabilmektedir.

Yayıma İtiraz

​Marka tescili başvuru şartlarına uygun olarak yapılmış ve Kanunun 5 inci maddesine göre reddedilmemiş bir marka tescili başvurusu Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanmaktadır. Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra başvurusu yapılmış markanın, Kanunun 5 inci ve 6 ncı madde hükümlerine göre marka olarak tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içerisinde yapılmaktadır. Kanunun 6 ncı maddesinde itiraz üzerine incelenecek nispi ret nedenleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

yayına itiraz

 • Marka tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte marka başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.
 • Ticari vekil veya temsilcinin, marka tescili sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına marka tescili için yaptığı başvuru, marka tescili sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
 • Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.
 • Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

Ayrıca;

 • Tescil edilmiş veya marka tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, marka tescili itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer marka tescili başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka tescili sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
 • Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.
 • Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir
 • Tescilli bir markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu marka tesciliyle aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri 11 içeren marka başvurusu, önceki marka tescili sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde marka tescilinin kullanılmış olması şartıyla reddedilir.
 • Kötü niyetle yapılan marka tescili başvuruları itiraz üzerine reddedilir.

Kullanım İspatı

Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, marka başvuru sahibi itiraz sahibinden itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından marka başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep edebilmektedir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilmektedir.

Uzlaşma

​Kurum gerekli görmesi halinde yayıma itirazlar ile Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi sırasında tarafları 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümlerince uzlaşmaya davet edebilmektedir.

uzlaşma marka tescili

Üçüncü Kişi Görüşü

​Marka başvurusunun yayımından sonra, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya herhangi bir grup veya hizmetleri temin edenler, üreticiler veya imalatçıları temsil eden bir organ, tacir veya tüketiciler, Kurum nezdinde işlemlere taraf olmadan, Kanunun 5 inci maddesine göre, markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını belirten yazılı görüşlerini sunabilmektedir. Ancak, marka başvurusunun Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanarak isim hakkı bağlamında tescil edilemeyeceğine dair görüşler üçüncü kişi görüşü olarak sunulamamaktadır.

Marka Başvurusunun Geri Çekilmesi veya Sınırlandırılması

Başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesinden önce yapmış olduğu marka başvurusunu kısmen veya tamamen geri çekmesi durumunda, aşağıdaki belgelerin Kuruma sunulması koşuluyla, marka başvurusu işlemden kaldırılmakta veya marka sınıflarındaki  mal ve/veya hizmet listesi sınırlandırılmaktadır;

 • Geri çekilmek istenen marka başvurusunun numarasını veya mal/hizmet listesinden çıkartılması talep edilen malların ve/veya hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep formu.
 • Talep vekil tarafından yapılmış ise geri çekme yetkisini açıkça içeren vekâletname.
 • Sicile kayıtlı hak sahipleri tarafından geri çekmeyi onaylayan beyan.
 • Talep eden marka başvuru sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter tasdikli örneği.
 • Talep eden marka başvuru sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter tasdikli örneği.

Marka Başvurusunun Bölünmesi

Bir marka başvurusu, başvuru sahibinin veya varsa vekilinin talebi üzerine, Kurum tarafından başvuru ismi tescil edilene kadar iki veya daha fazla sayıda başvuruya bölünebilmektedir. Marka Tescili almış markaların bölünmesi mümkün değildir. Bölünme için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

 • Talep formu.
 • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

Marka tescili Koruma Süresi ve Tescilinin Yenilenmesi

Marka tescili koruma süresi marka başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve onar yıllık dönemlerle isim tescilinin yenilenmesi halinde uzatılabilmektedir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde isim tescil hakkı yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılmaktadır.marka yenileme

Yenileme isteminin yapılması ve yenileme harç ve ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde gerçekleştirilmektedir.

Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması halinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir.

Marka Tescilinin Sağladığı Haklar

Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka tescili, sahibine, markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan, ismi tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya marka tescilinin ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkını vermektedir.

Hemen Marka Sorgula

Marka tescili sahibi, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini görevli ve yetkili mahkemeden talep edebilmektedir:

 • Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, isim tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması.
 • Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile marka tescili arasında ilişkilendirilme ihtimali de dâhil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.
 • Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle bir marka tescilinin itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya isim tescilli markanın itibarına zarar verecek veya marka tescilinin ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.

Ayrıca, aşağıda belirtilen durumlarda yasaklanabilmektedir:

 • İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması.
 • İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması,teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması.
 • İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
 • İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
 • İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.
 • İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
 • İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.

Marka tescilinin sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibariyle hüküm ifade etmektedir. Marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle marka başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir.

MARKANIN KULLANILMASI

Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan Türkiye’de ciddi bir biçimde kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi iptal gerekçesi olarak kabul edilmektedir. Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilmektedir.

 • Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması.
 • Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması.
 • Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması.

Dolayısıyla, marka başvuruları sadece üretilmesi ya da sunumu planlanan mal ve hizmetler belirtilerek yapılmalıdır. Markaların kullanılması düşünülmeyen mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde tescili marka tescili maliyetlerini artırdığı gibi markanın iptali riskini de beraberinde getirmektedir

MARKA HAKKININ İHLALİ

Marka tescilinin başkaları tarafından haksız kullanımı ve marka tescili hakkının ihlali durumunda marka sahibinin bu tür haksız kullanımları takip ederek yetkili mahkemelerde dava açmak suretiyle marka tescilinden kaynaklanan haklarına yapılacak ihlalleri önlemesi gerekmektedir. Bu kapsamda aşağıda sayılan fiiller marka tescili hakkına tecavüz sayılmaktadır:

a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen biçimlerde kullanmak.

b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

d) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

​Kanunun 5 inci veya 6 ncı maddesinde sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde marka tescilinin hükümsüzlüğü yetkili ve görevli mahkemeye başvurularak menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenebilmektedir. Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez.

Hükümsüzlük nedenleri

Markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin ise, yalnız o mal veya hizmet ile ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe karar verilmektedir. Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez.

Marka sahibi, sonraki tarihli bir marka tescilinin kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.

İlgili kişiler Kurumdan markanın iptalini talep edebilmektedirler. Marka iptal talepleri, talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülür. Aşağıdaki hallerde markanın iptaline karar verilebilir:

a) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmaksızın kullanılmayan veya kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markalar.

b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi.

c) Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.

d) Garanti markasının veya ortak markanın Kanunun 32 nci maddesine aykırı şekilde kullanılması. İptal halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi iptale karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı verilemez. 18 Ancak marka hakkının iptaline ilişkin hüküm 10 Ocak 2017 tarihinden itibaren yedi yıl sonra yürürlüğe gireceği için halihazırda Kurumumuz iptal taleplerine ilişkin karar verememekte, tescilli bir markanın hükümsüzlüğü ancak mahkemeler tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

MARKA HAKKININ SONA ERMESİ

Marka hakkı, aşağıda sayılan nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile sona ermektedir.

 • Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi.
 • Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi. Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren hüküm ifade etmektedir.

 

MARKA HAKKINDAN VAZGEÇME

Marka sahibi markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir. Marka hakkından vazgeçilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

 • Vazgeçilmek istenen markanın numarasını veya markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçilecek ise bu malların ve/veya hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep formu.
 • Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkilerini açıkça içeren vekaletname.
 • Sicile kayıtlı hak sahipleri tarafından marka hakkından vazgeçmeyi onaylayan beyan
 • Talep eden marka sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği.
 • Talep eden marka sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği.
 • Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa bu yetkiyi açıkça içeren vekaletname.

a) Devir

Marka, tescil edilen veya başvuruda bulunulan mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilmektedir. Devir veya kısmi devrin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

 • Talep formu.
 • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
 • Devre konu marka tescili numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi devirler için devredilen mal veya hizmetlerin belirtildiği devir sözleşmesi.
 • Devir sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 • Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa bu yetkiyi açıkça içeren vekaletname.

b) Miras Yolu İle İntikal

Marka miras yolu ile intikal edebilmektedir. Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

 • Talep formu.
 • Mirasçılık belgesi veya noter tarafından onaylanmış örneği, mirasçılık belgesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
 • Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa bu yetkiyi açıkça içeren vekaletname.

c) Şirketlerin Birleşmesi/Bölünmesi

Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda markanın mülkiyetinde meydana gelecek değişikliklerin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması zorunludur:

 • Talep edilen işleme ilişkin talep formu.
 • Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
 • Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa bu yetkiyi açıkça içeren vekaletname.

​d) Cebr-i icra

Markanın cebri icra yoluyla satılması halinde mülkiyet değişikliğinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

 • Cebri icra yoluyla edinilen markanın tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep formu.
 • Cebri icra yoluyla yapılan satışta, markanın kime satıldığını belirten ilgili merciin yazısı.
 • Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa bu yetkiyi açıkça içeren vekaletname.

Haciz

Tescilli bir marka işletmeden bağımsız olarak haczedilebilmektedir. Haciz sicile kayıt edilerek yayımlanmaktadır. Kanunda öngörülen türde dava açan veya açacak olan kişiler, dava konusu markanın kendi marka haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde Türkiye’de kullanılmakta olduğunu veya kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, davanın etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini talep edebilmektedir.

Rehin / Teminat

Marka işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilmekte, teminat olarak gösterilebilmektedir. Rehin ve teminat işlemleri taraflardan birinin talebi üzerine sicile kaydedilerek yayımlanmaktadır. Rehin talebinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

 • Talep formu.
 • Rehine konu marka tescili numarası ile marka adının yer aldığı rehin sözleşmesi.
 • Rehin sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
 • Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa bu yetkiyi açıkça içeren vekaletname.

SİCİLE KAYDEDİLEBİLECEK DİĞER İŞLEMLER

 

Unvan ve Nev’i Değişikliği

Bir marka sahibinin unvanının veya nev’inin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Kuruma başvuruda bulunulması zorunludur

 • Talep formu.
 • Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belge ile unvan veya nev’i değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi. Unvan veya nev’i değişikliğinin Sicil kaydı marka sahibi adına kayıtlı tüm sınai mülkiyet haklarına uygulanmaktadır.

Adres Değişikliği

Bir marka sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi için talep formu ile birlikte Kuruma başvuruda bulunulması zorunludur. Adres değişikliğinin Sicile kaydı, marka sahibi adına kayıtlı sınai mülkiyet haklarının tamamına uygulanmaktadır.

İSTEM HALİNDE VERİLECEK BELGELER

Başvuru veya tescil sahibi, belirlenen ücretler karşılığında Kurumdan aşağıdaki belgeleri talep edebilmektedir.

 

 • Rüçhan Hakkı Belgesi: Türkiye’de marka başvurusu veya tescilli markası bulunanlara, Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf ülkelerden birinde, markasını tescil ettirmek istediklerinde ilgili ücretin ödendiğini gösterir bilgi ile başvurarak talep etmeleri halinde verilmektedir.
 • Marka Tescili Belgesi Sureti: Tescil belgesi sureti, marka sahibinin veya vekilinin istemi üzerine, talep formu ve ücretin ödendiğini gösteren bilginin sunulması halinde verilmektedir.
 • Marka Sicili Sureti: Marka sicili alenidir. İstemde bulunan her gerçek veya tüzel kişiye tescilli marka ya ait “sicil sureti” verilmektedir. Sicil sureti isteminde, marka tescili numarasının belirtildiği form ile suret ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Kuruma verilmesi gerekmektedir.
 • Ön Yazı: Marka başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişilere ihtiyaç duyulması ve istemde bulunulması halinde ilgili makamlara verilmek üzere marka başvurusu yaptığını belirtir “ön yazı” verilmektedir. Ön yazı verilebilmesi için, başvurunun usulüne uygun olarak yapılmış olması ve ön yazı düzenleme ücreti yatırılarak ön yazı isteğinin belirtilmesi gerekmektedir. Ön yazı, başvurunun tescilli olduğu veya tescil edileceği anlamına gelmemektedir.
Summary
Review Date
Reviewed Item
Marka Tescili
Author Rating
51star1star1star1star1star